Dữ liệu biên mục
Ngô, Đình Dũng
        Xây dựng hệ thống hỗ trợ đánh giá nhà hàng dựa trên Blockchain / Ngô Đình Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(86 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 48 01 01
        Tài liệu tham khảo (tr.85-86)

        Tóm tắt: Đề tài luận văn này đề xuất xây dựng một mô hình quản lý thông tin đánh giá của người tiêu dùng một cách tin cậy và trung thực, dựa trên nền tảng blockchain. Với mô hình này, các thông tin được lưu trữ trên các bộ lưu trữ phi tập trung, thông qua các ứng dụng phi tập trung, trên nền tảng công nghệ blockchain. Việc này nhằm loại bỏ phương pháp lưu trữ và xác thực thông tin một cách tập trung

        
1. Khoa học máy tính.2. Computer science.3. Khoa học máy tính.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Lê, Lam Sơn, Giáo viên hướng dẫn. II. Nguyễn, An Khương, Giáo viên hướng dẫn. III. Vũ, Thanh Nguyên, Giáo viên phản biện. IV. Trần, Minh Quang, Giáo viên phản biện. V. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
ngo dinh dung-711572.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)