Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Văn Tài
        Xây dựng Data Warehouse và Business Intelligence cho công ty ngành nhựa tại Tp. HCM / Nguyễn Văn Tài. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(75 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 34 04 05
        Tài liệu tham khảo (tr.75)

        Tóm tắt: Mục tiêu của đề tài là “Xây dựng hệ thống Data Warehouse và BI cho một công ty ngành nhựa tại TPHCM”. Hệ thống này nhằm tập trung dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau với mục địch khai thác, xử lý thông tin hỗ trợ cho ban lãnh đạo ra quyết định nhanh và chính xác. Đề tài này tác giả giới hạn lại việc xây dựng hệ thống data warehouse và BI dành cho phân hệ bán hàng và đi sâu vào bốn sự kiện: bán hàng, công nợ khách hàng, kế hoạch sản xuất, khiếu nại của khách hàng. Để triển khai mục tiêu trên tác giả thực hiện các công việc như: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết data warehouse và BI, khảo sát thực trạng cơ sở hạ tầng CNTT và quy trình nghiệp vụ bán hàng của công ty, đề xuất mô hình data warehouse và BI cho công ty đi sâu vào ba sự kiện chính: bán hàng, công nợ khách hàng, kế hoạch sản xuất, khiếu nại khách hàng, và cuối cùng tác giả xin ý kiến đánh giá từ ban lãnh đạo công ty, hệ thống có thể đáp ứng được với nhu cầu hiện nay của công ty

        
1. Lưu trữ thông tin.2. Information storage.3. Hệ thống thông tin quản lý.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Nguyễn, Thanh Bình, Giáo viên hướng dẫn. II. Trần, Mạnh Hà, Giáo viên phản biện. III. Đặng, Trần Khánh, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
nguyen van tai-711480.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)