Dữ liệu biên mục
Lê, Ngọc Linh
        Ảnh hưởng của bể nước mái có gắn tấm nổi lên kết cấu khung phẳng chịu tải trọng động / Lê Ngọc Linh. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(90 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 58 02 08
        Tài liệu tham khảo (tr.74-78)

        Tóm tắt: Mô hình kết cấu trong luận văn này bao gồm kết cấu bên dưới và bể nước có tấm nổi (Tuned Liquid Damper With Floating Roof -TLDFR) chịu tải trọng động. Kết cấu chính được mô tả bởi sự rời rạc hóa phần tử bằng phương pháp phần tử hữu hạn trong ANSYS. Đặc trưng của tấm nổi được thể hiện thông qua độ cứng. Chuyển vị của phần tử nước bề mặt và phần tử tấm là một. Thông qua ví dụ số trên kết cấu 7 tầng chịu nhiều tải trọng động khác nhau, hiệu quả giảm chấn được đánh giá thông qua kết quả tính chuyển vị khi hệ chịu kích động của tải điều hòa và động đất

        
1. Kết cấu khung.2. Structural design -- Frames.3. Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Nguyễn, Trọng Phước, Giáo viên hướng dẫn. II. Đào, Đình Nhân, Giáo viên phản biện. III. Lương, Văn Hải, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
le ngoc linh-711266.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)