Dữ liệu biên mục
Võ, Minh Nhật
        Đánh giá các nguyên nhân ảnh hưởng quy trình phối hợp các bên, trong giai đoạn hoàn thiện của dự án nhà cao tầng-Trường hợp tại Việt Nam / Võ Minh Nhật. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(112 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 58 03 02
        Tài liệu tham khảo (tr.88-89)

        Tóm tắt: Nghiên cứu này trình bày kết quả cuộc khảo sát về các nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phối hợp của các Bên tham gia vào dự án giai đoạn thi công hoàn thiện nhà cao tầng. Cuộc khảo sát được thực hiện thông qua bảng câu hỏi khảo sát và phân tích số liệu thống kê. Kết quả khảo sát đã xếp hạng được các nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sự phối hợp. Bên cạnh đó, thông qua các phương pháp phân tích nhân tố (EFA), nghiên cứu chỉ ra 4 nhóm nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến việc phối hợp của các đơn vị tham gia vào dự án án cao tầng trong giai đoạn hoàn thiện, cụ thể là: Nhận thức, thi công, trách nhiệm, quy trình. Nghiên cứu cũng chỉ ra được các tiêu chí đánh giá thành công mang lại khi các Bên cùng nhau phối hợp nhịp nhàng trong một dự án

        
1. Dự án nhà cao tầng.2. Quản lý xây dựng.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Đỗ, Tiến Sỹ, Giáo viên hướng dẫn. II. Lương, Đức Long, Giáo viên phản biện. III. Nguyễn, Minh Hà, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
vo minh nhat-711198.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)