Dữ liệu biên mục
Huỳnh, Văn Phương
        Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng kết hợp với thuật toán di truyền / Huỳnh Văn Phương. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(114 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 58 02 08
        Tài liệu tham khảo (tr.110-113)

        Tóm tắt: Một phương pháp chẩn đoán hư hỏng về vị trí và mức độ cho kết cấu tấm thông qua hai bước thực hiện được đề xuất trong nghiên cứu này. Trong bước thứ nhất, bốn chỉ tiêu đánh giá sự xuất hiện của hư hỏng, bao gồm chỉ tiêu “modal strain energy change ratio – MSECR”, chỉ tiêu “modal strain energy based index – MSEBI”, “modal strain energy equivalence index – MSEEI” và “modal strain energy probability index – MSEPI” được sử dụng để chẩn đoán vị trí của hư hỏng. Giá trị năng lượng biến dạng được tính toán từ kết quả phân tích dao động từ mô hình phần tử hữu hạn của kết cấu tấm. Mức độ hiệu quả của bốn chỉ tiêu được so sánh và đánh giá. Từ đó, ngưỡng hư hỏng thích hợp được đề xuất để giảm bớt các ẩn số cho bước chẩn đoán tiếp theo. Trong bước thứ hai, thuật toán di truyền được sử dụng để cực tiểu hóa hàm mục tiêu với biến số là véc tơ mức độ suy giảm độ cứng (đại diện cho mức độ hư hỏng) của các phần tử có khả năng xảy ra hư hỏng đã ghi nhận được từ bước thứ nhất. Hai hàm mục tiêu được sử dụng tới trong nghiên cứu này. Hàm mục tiêu thứ nhất được xây dựng dựa trên véc tơ dạng dao động và hàm mục tiêu thứ hai được xây dựng dựa trên giá trị năng lượng biến dạng. Sự hiệu quả giữa hai hàm mục tiêu này được so sánh và đánh giá. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phương pháp đề xuất có khả năng chẩn đoán chính xác sự xuất hiện, vị trí và độ lớn của hư hỏng trong kết cấu tấm

        
1. Kết cấu tấm.2. Structural design -- Shells.3. Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Hồ, Đức Duy, Giáo viên hướng dẫn. II. Châu, Đình Thành, Giáo viên phản biện. III. Nguyễn, Minh Long, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
huynh van phuong-711403.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)