Dữ liệu biên mục
Lê, Tấn Tài
        Tối ưu hóa ước tính mức tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà dựa trên các thuật toán trí tuệ nhân tạo / Lê Tấn Tài. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2020. - 1 file PDF+ bản in(65 tr.).

Luận văn Thạc sĩ
        Mã ngành: 60 58 03 02
        Tài liệu tham khảo (tr.64-65)

        Tóm tắt: Luận văn trình bày kết quả cuộc khảo sát những nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ năng lượng của tòa nhà chung cư. Cuộc khảo sát được thực hiện thông qua bảng câu hỏi khảo sát và phân tích số liệu thống kê. Kết quả khảo sát đã xếp hạng được các tiêu chí ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ năng lượng của tòa nhà chung cư. Luận văn đã chỉ ra 12 nhân tố ảnh hưởng nhất đến nhu cầu tiêu thụ năng lượng của tòa nhà chung cư. Tiếp theo luận văn đã xây dựng mô hình mô hình dự đoán mức tiêu thụ năng lượng của tòa nhà chung cư bằng 6 thuật toán về trí tuệ nhân tạo. Sử dụng kiểm chứng chéo 10-fold để giảm thiểu sai số liên quan đến lấy mẫu ngẫu nhiên trong quá trình đào tạo. Đánh giá các mô hình đơn thông qua các chỉ số tổng hợp SI. Từ đó kết hợp các mô hình có hiệu suất tốt nhất lại để tối ưu hóa mô hình dự đoán mức tiêu thụ năng lượng của tòa nhà chung cư

        
1. Quản lý kỹ thuật xây dựng.2. Quản lý xây dựng.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Trần, Đức Học, Giáo viên hướng dẫn. II. Lương, Đức Long, Giáo viên phản biện. III. Đinh, Công Tịnh, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
le tan tai-711770.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)