Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Sơn Tùng
        Hoàn thiện mô hình kinh doanh trực tuyến B2B tại Công ty Cổ phần Công nghệ Finviet / Nguyễn Sơn Tùng. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(102 tr.).

Khóa luận Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 34 01 02
        Tài liệu tham khảo (tr.84-85)

        Tóm tắt: Với mục tiêu phân tích thực trạng mô hình sàn giao dịch B2B tại công ty cổ phần công nghệ Finviet, nêu ra được các điểm yếu còn tồn tại, chỉ ra được các nguyên nhân của hạn chế để đưa ra các giải pháp hoàn thiện mô hình sàn giao dịch B2B tại công ty cổ phần công nghệ Finviet trong thời gian tới. Luận văn đã thực hiện được các mục tiêu như: Tập hợp một cách đầy đủ nhất cơ sở lý thuyết về giao dịch thương mại điện tử nói chung và sàn giao dịch B2B nois riêng; Phân tích thực trạng mô hình sàn giao dịch B2B hiện tại của công ty cổ phần công nghệ Finviet; Nhận diện các kết quả đạt được cũng như hạn chế và nguyên nhân gốc rễ của những hạn chế đó; Đề xuất giải pháp hoàn thiện mô hình sàn giao dịch B2B tại công ty cổ phần công nghệ Finviet trong thời gian tới

        
1. Quản lý doanh nghiệp.2. Business management.3. Quản trị kinh doanh.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Đường, Võ Hùng, Giáo viên hướng dẫn. II. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
nguyen son tung-711309.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)