Dữ liệu biên mục
Đặng, Thị Mỹ Liên
        Nghiên cứu sử dụng dịch trích từ củ hành tây và củ hành tím để hạn chế quá trình oxy hóa Lipid trong sản phẩm thịt heo xay / Đặng Thị Mỹ Liên. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(109 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 54 01 01
        Tài liệu tham khảo (tr.70-78)

        Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm: tìm điều kiện trích ly các hoạt chất từ củ hành tây và hành tím, tiếp theo đó ứng dụng dịch trích để bảo quản thịt heo xay. Kết quả cho thấy điều kiện trích ly thích hợp để thu nhận dịch trích giàu chất kháng oxy hóa cho củ hành tây là nồng độ ethanol 75% v/v, tỷ lệ nguyên liệu : dung môi 1:10, nhiệt độ trích ly 40 o C, thời gian trích ly 30 phút. Dịch trích thu được có hàm lượng phenolic tổng là 10,66 ± 0,07 mgGAE/g, hoạt tính kháng oxy hóa theo DPPH là 4550 ± 36,95 µMTEAC/g và hoạt tính kháng oxy hóa theo FRAP là 2826,39 ±31,30 µMTEAC/g. Điều kiện trích ly thích hợp để thu nhận dịch trích giàu chất kháng oxy hóa cho củ hành tím là nồng độ ethanol 75% v/v, tỷ lệ nguyên liệu : dung môi 1:10, nhiệt độ trích ly 50 o C, thời gian trích ly 30 phút. Dịch trích thu được có hàm lượng phenolic tổng là 7,00 ± 0,10 mgGAE/g, hoạt tính kháng oxy hóa theo DPPH là 5030,82 ± 45,61 µMTEAC/g và hoạt tính kháng oxy hóa theo FRAP là 4820,24 ± 47,77 µMTEAC/g

        
1. Công nghệ thực phẩm.2. Food technology.3. Công nghệ thực phẩm.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Tôn, Nữ Minh Nguyệt, Giáo viên hướng dẫn. II. Trần, Thị Thu Trà, Giáo viên hướng dẫn. III. Hoàng, Kim Anh, Giáo viên phản biện. IV. Lê, Nguyễn Đoan Duy, Giáo viên phản biện. V. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
dang thi my lien-711457.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)