Dữ liệu biên mục
Trần, Hoàng Vũ
        Phân tích động lực học quá trình phanh của tổ hợp xe đầu kéo - bán móc kết hợp sử dụng phần mềm mô phỏng Matlab - Simmechanics / Trần Hoàng Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(80 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 52 01 16
        Tài liệu tham khảo (tr.76)

        Tóm tắt: Bằng phương pháp nghiên cứu lý thuyết, luận văn trình bày mô hình vật lý và mô hình toán học mô tả dao động trong suốt quá trình phanh của đầu kéo, bán móc và tổ hợp đầu kéo – bán móc. Tác giả đã xây dựng mô hình mô phỏng dao động xe bằng phần mềm Matlab – Simmechanics dựa trên các thông số kỹ thuật cụ thể của xe. Từ đó, ta có thể nhận xét kết quả thu được và rút ra các kết luận về ảnh hưởng của thông số hệ thống phanh đến trạng thái dao động của xe

        
1. Truyền động cơ khí.2. Mechanical Transmisson.3. Kỹ thuật cơ khí động lực.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Trần, Hữu Nhân, Giáo viên hướng dẫn. II. Nguyễn, Lê Duy Khải, Giáo viên phản biện. III. Nguyễn, Ngọc Dũng, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
tran hoang vu-711488.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)