Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Tấn Anh Nguyên
        Xác định tính chất chức năng của phân đoạn protein từ rong bún nước lợ / Nguyễn Tấn Anh Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(85 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 54 01 01
        Tài liệu tham khảo (tr.64-71)

        Tóm tắt: Trong luận văn này, chúng tôi tiến hành khảo sát quá trình trích ly protein và xác định tính chất chức năng phân đoạn protein từ rong bún Enteromorpha sp. Quá trình trích ly protein: tiến hành trích ly với tỷ lệ cơ chất và dung môi (1:20), ở 40 0 C trong thời gian trích ly là 50 phút. Trong thành phần protein rong bún, glutelin chiếm tỷ lệ cao nhất (42.54%), tiếp theo là albumin (23.32%) và thấp nhất là globulin (11.92%), prolamin (10.42%). Hiệu suất thu nhận protein là 72.86%. Hiệu suất của quá trình trích ly protein có hỗ trợ của enzyme cellulase là 83.97% với các thông số: nồng độ enzyme 30 U/g, thời gian xử lý với enzyme là 60 phút. Độ hoà tan của albumin rong bún thấp nhất tại pH 3.0 (8.81%) và đạt giá trị cao nhất tại pH 10.0 (93.38%). Khi nồng độ muối tăng từ 0 đến 0.2M, khả năng hoà tan của chế phẩm albumin rong bún tăng, nếu tiếp tục gia tăng nồng độ muối thì độ hoà tan của chúng đều không thay đổi đáng kể. Albumin rong bún có khả năng hấp thu dầu (6.89 mL/g) cao hơn so với soy protein concentrate. Khả năng hấp thu nước của albumin rong bún cao nhất tại pH 2.0 (2.82 mL/g) và nồng độ muối 0M (2.13 mL/g), giảm khi tiếp tục tăng pH và nồng độ muối. Khả năng tạo bọt của albumin rong bún đều đạt giá trị thấp nhất tại pI (32.35%) và cao nhất tại pH 10.0 (110.71%); ngược lại, độ bền bọt đạt giá trị lớn nhất tại pH 4.0 (96.38%). Khả năng tạo nhũ có giá trị thấp nhất tại pI (0.24 mL/g) và đạt giá trị cáo nhất tại pH 10.0 (0.64 mL/g); độ bền nhũ đạt giá trị cao nhất tại pH 4.0 (87.13%). Khả năng tạo bọt và độ bền bọt, tạo nhũ và độ bền nhũ đạt giá trị cao nhất khi nồng độ muối là 0.2M (91.54% và 65.73%, 0.52 mL/g và 72.26%)

        
1. Công nghệ thực phẩm.2. Food technology.3. Công nghệ thực phẩm.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Lê, Văn Việt Mẫn, Giáo viên hướng dẫn. II. Hoàng, Kim Anh, Giáo viên hướng dẫn. III. Lê, Minh Hùng, Giáo viên phản biện. IV. Tôn, Nữ Minh Nguyệt, Giáo viên phản biện. V. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
nguyen tan anh nguyen-711534.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)