Dữ liệu biên mục
Trần, Công Vinh
        Phân tích tình trạng giao thông sử dụng xử lý ảnh / Trần Công Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(74 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 52 02 08
        Tài liệu tham khảo (tr.73-74)

        Tóm tắt: Trong luận văn này, thuật toán phân tích tình trạng giao thông theo thời gian thực dựa trên phân tích kết cấu hình ảnh được đề xuất. Giải thuật dựa vào nguồn dữ liệu hình ảnh/ video đầu vào được trích xuất từ hệ thống giám sát giao thông và thực hiện phân tích mật độ các phương tiện giao thông trong các ngữ cảnh khác nhau. Trong luận văn, bằng cách áp dụng các kỹ thuật trong quá trình xử lý ảnh, các tham số của ma trận Gray level coocurence (GLCM), các thuật toán phân tích kết cấu (texture) của hình ảnh, việc phân tích tình trạng giao thông sử dụng hình ảnh thực tế ghi nhận tại các trục lộ đã được hoàn tất. Tình trạng giao thông được phân loại thành ba nhóm chính: Thông thoáng (Free), Đông xe (Crowded), Kẹt xe (Congested) dựa theo mức ngưỡng dữ liệu video đầu vào. Các kết quả phân tích trên có thể được dùng để đưa ra các cảnh báo về tình trạng giao thông

        
1. Viễn thông.2. Telecommunication.3. Kỹ thuật viễn thông.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Đỗ, Hồng Tuấn, Giáo viên hướng dẫn. II. Phạm, Hồng Liên, Giáo viên phản biện. III. Hà, Hoàng Kha, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
tran cong vinh-711263.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)