Dữ liệu biên mục
Trần, Xuân Thời
        Phân tích hiệu quả của công tác thi công sửa chữa, bảo trì trên đường dây trung thế đang vận hành trong việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện / Trần Xuân Thời. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(38 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 52 02 02
        Tài liệu tham khảo (tr.37)

        Tóm tắt: Luận văn tập trung phân tích hiệu quả của công tác thi công sửa chữa, bảo trì lưới điện trung áp đang vận hành (công tác thi công “live-line”) trong việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Kết quả đề tài xác định được trị số độ tin cậy cung cấp điện. Từ đó, giúp cho đơn vị quản lý vận hành thấy được hiệu quả của công tác thi công “live-line” này và khai thác công tác thi công “live-line” một cách triệt để

        
1. Cung cấp điện.2. Electric power distribution.3. Kỹ thuật điện.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Trần, Hoàng Lĩnh, Giáo viên hướng dẫn. II. Đặng, Minh Cường, Giáo viên phản biện. III. Huỳnh, Quốc Việt, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
tran xuan thoi-711543.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)