Dữ liệu biên mục
Mã, Trường Chu
        Tối ưu hóa tuyến giao hàng: Một nghiên cứu áp dụng cho công ty dược tại Thành phố Hồ Chí Minh / Mã Trường Chu. - Tp. Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa, 2019. - 1 file PDF+ bản in(45 tr.).

Luận văn Thạc sỹ
        Mã ngành: 60 34 04 05
        Tài liệu tham khảo (tr.44-45)

        Tóm tắt: Nghiên cứu về điểm đặc trưng của bài toán giao hàng cho ngành dược, phân tích yêu cầu của bài toán thực trạng đang diễn ra hàng ngày, từ đó đưa ra mô hình đề xuất và thực hiện. Phương pháp nghiên cứu được xây dựng trên nền tảng bài toán quy hoạch tuyến tính, ứng dụng cho vấn đề tối ưu tuyến giao hàng của công ty dược phẩm ZPV, mục đích là để tiết kiệm được chi phí trong quá trình quản lý giao hàng về nguồn nhân lực và xe. Dữ liệu được thu thập từ công ty và được chọn lọc những khách hàng đang hoạt động tại Tp. HCM. Dựa vào dữ liệu thực tế, nghiên cứu tiến hành chạy thử nghiệm của một bài toàn tối ưu theo mô hình quy hoạch tuyến tính. Kết quả của nghiên cứu hỗ trợ cho nhà quản lý giao hàng tiết kiệm được thời gian và công sức khi lên kế hoạch thực hiện phân tuyến giao hàng cho khách hàng tại Tp. HCM

        
1. Hệ thống thông tin quản lý.2. Hệ thống thông tin quản lý.        
Nơi lưu trữ:  Thư viện:.
I. Lê, Hồng Trang, Giáo viên hướng dẫn. II. Trần, Văn Hoài, Giáo viên phản biện. III. Vũ, Thanh Nguyên, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đề

Dữ liệu điện tử
ma truong chu-711478.pdf
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)